Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

firmy: Dagmar Lachmanová

se sídlem: Bystřice 766; 73995

identifikační číslo: 44190891

emailová adresa: dagmar.lachmanova@seznam.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") firmy Dagmar Lachmanová  (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. I

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • 2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • 2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • 2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

2.5. Před zasláním objednávky  je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající je rovněž oprávněn obdržení objednávky i její přijetí potvrdit a oznámit kupujícímu současně v jednom emailu odeslaném na elektronickou adresu kupujícího.

2.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

2.12. Kupující je oprávněn do okamžiku přijetí nabídky tuto odvolat.

2.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy musí kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Kupní cena je splatná do 3 až 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4. Kupující je povinen bezhotovostní platbu za kupní cenu zboží provést s uvedením variabilního symbolu platby.

3.5. Před zaplacením kupní ceny nemá prodávající povinnost zboží kupujícímu dodat.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

  • 4.1.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.
  • 4.1.2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.3. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v souladu s § 1837 občanského zákoníku (čl. 5.1.3 obchodních podmínek) nelze odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží, které bylo individuálně upraveno dle přání zákazníka - kupujícího.

Nelze vracet zboží zakoupené na IČO.

Pro reklamace je stejný postup. Zboží mi prosím zašlete na níže uvedenou adresu. Po jeho přijetí vás budu neprodleně informovat o způsobu řešení reklamace.

Platbu vždy vracím na účet, ze kterého byla platba provedena.

Případné spory lze také řešit mimosoudní cestou. V takovém případě můžete kontaktovat Českou obchodní inspekci či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. 

Vracení zboží je nutné oznámit na email:

dagmar.lachmanova@seznam.cz

do 14 dní od převzetí zboží, poté do 14-ti dní zboží odeslat na adresu:

Dagmar Lachmanová

Bystřice 766

73995

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal - bezhotovostní platbou na bankovní účet. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.6. Pro rychlejší vyřízení oznámí kupující vrácení zboží na elektronickou adresu prodávajícího a současně v emailu uvede číslo účtu, na které žádá vrátit peněžní prostředky.

4.7. Prodávající vrátí kupujícímu po jeho odstoupení od kupní ceny veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu a to jen do výše nejlevnějšího způsobu dodání, které prodávající nabízí, i přestože kupující zvolil jiný způsob dodání.

4.8. Prodávající není povinen převzít zboží vrácené kupujícím s dobírkou.

4.9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.10. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo na účet, ze kterého byla kupní cena zaplacena.

4.11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Kupující je oprávněn vybrat si při objednávce z následujících možností dodání zboží:

DODACÍ LHŮTA, DOPRAVA A PLATBA

Některé zboží je vyráběno po objednání, případně po připsání platby na účet.

Lhůta pro odeslání zboží je 14 dní. (Termín dodání je závislý na množství objednávek v daném období).

Pokud na zboží spěcháte, neváhejte napsat. Určitě se Vám pokusím vyhovět.

Lhůta pro platbu převodem je 5 pracovních dní od data objednávky. (Dodací lhůta začíná běžet dnem připsání platby na náš účet)

ČESKO - doprava a platba:Platba na č. účtu: 35-3942000227/0100

Balík do ruky, platba převodem  -  cena přepravy se řídí sazbami České pošty

5.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.6. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Kupující souhlasí s tím, aby prodávající za níže uvedeným účelem shromažďoval, zpracovával a uchovával tyto jeho osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa (liší-li se od adresy bydliště), identifikační číslo a daňové identifikační číslo (má-li kupující přidělené), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, objednané zboží, a osobní údaj vypovídající o porušení smluvní povinnosti ze strany kupujícího, spočívajícího v tom, že kupující při nákupu zboží prostřednictvím on-line obchodu nebo jiného internetového obchodu (dále jen "on-line obchod") bezdůvodně nepřevzal objednané zboží (dále také jen "porušení smlouvy" nebo "osobní údaj o porušení smlouvy").

5.7. Kupující souhlasí se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním osobních údajů uvedených v odstavci 1 tohoto článku (dále jen "osobní údaje"), a to za účelem a) sledování postupu při doručování zboží objednaného prostřednictvím on-line obchodu, a b) vytvoření souboru informací v rámci registru klientských informací www.neprevzal.cz o osobách, jež se dopustily porušení smlouvy, vypovídajících o důvěryhodnosti potencionálního kupujícího, a to z důvodu ochrany oprávněných zájmů provozovatelů on-line obchodů.

5.8 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

5.9 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5.10 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné. Kupující bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu a provozovateli registru odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího a provozovatele registru.

5.11 Kupující může a) požádat prodávajícího, zpracovatele nebo jinou osobu o vysvětlení, b) požadovat, aby prodávající, zpracovatel nebo jiná osoba odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající, zpracovatel nebo jiná osoba odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající, zpracovatel nebo jiná osoba žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětěm na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

5.12 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • 6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • 6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • 6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • 6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • 6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 6.2. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.7. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

6.8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: Dagmar Lachmanová, Bystřice 766, 73995 Kupující odešle prodávajícímu reklamované zboží včetně uvedení důvodu jeho reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6.10. Žádá-li kupující výměnu zboží pro špatně zvolenou barvu, druh nebo velikost zboží, nejedná se o reklamaci, takové zboží není vadné a kupující neuplatňuje práva z vadného plnění. Prodávající však umožňuje výměnu takto nesprávně vybraného zboží za zboží jiné barvy, velikosti či druhu za předpokladu, že cena původního a nového zboží se shoduje či kupující uhradí případný rozdíl kupní ceny a kupující vrátí vyměňované zboží zpět prodávajícímu a současně předem na účet prodávajícího uhradí náklady na odeslání nového zboží.

6.11. Prodávající vydá kupujícímu reklamační list - písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.3. Případné spory mezi Dagmar Lachmanovou a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

 V případě, že chcete odstoupit od smlouvy, zkopírujte níže uvedený text do mailu, vyplňte jej a pošlete na adresu dagmar.lachm,anova@seznam.cz

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Dagmar Lachmanová, Bystřice 766, 73995

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

 Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.